Wymagania warunków technicznych dotyczące montażu okien

Wymagania obligatoryjne odnoszące się do końcowego rezultatu, który należy osiągnąć w wyniku prawidłowego wykonania montażu okien odnaleźć można w obowiązujących przepisach prawa oraz projektach budowlanych, w których powinny być zawarte wymagania obiektowe.

Paragrafy
Paragrafy

Wymagania obligatoryjne, obowiązujące wszystkich projektantów, inwestorów, a także  wykonawcówrobót instalacyjnych stolarki budowlanej znajdują się w polskich przepisach techniczno-budowlanych. Zgodnie z treścią art.7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U.2018, poz.1202), do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie. Zbiór warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1422).

Wymagania Rozporządzenia, które należy uznać za odnoszące się bezpośrednio do robót instalacyjnych stolarki budowlanej dotyczą takich grup zagadnień, jak:

  • wodoszczelność połączeń okien z ościeżami,
  • kondensacja pary wodnej na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami,
  • szczelność na przenikanie powietrza połączeń okien z ościeżami.

Poniżej prezentujemy treść poszczególnych przepisów Rozporządzenia z adnotacją wskazującą do jakiego zagadnienia montażowego się odnoszą.    

Wodoszczelność połączeń okien z ościeżami

§ 318.  „Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.”

Kondensacja pary wodnej

§ 321 ust 1.  „Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.”

Pkt. 2.2.1. załącznika nr 2 do Rozporządzenia:  „W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.”

Pkt. 2.2.2. załącznika nr 2 do Rozporządzenia: „Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.”

Przenikanie powietrza

2.3.1. załącznika nr 2 do Rozporządzenia: „W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.”

Warto przypomnieć,  że powyższe przepisy zawarto w akcie normatywnym o randze rozporządzenia, a zatem mają one charakter norm generalnych, powszechnie obowiązujących i trzeba mieć je na uwadze w każdym przypadku wykonania montażu okien i drzwi balkonowych mieszczącego się w zakresie stosowania Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Niektóre z przedstawionych wymagań mają jednak charakter bardzo ogólny. Mówi się w nich o „wodoszczelności” albo „szczelności na przenikanie powietrza” nie wskazując jednocześnie konkretnych wartości oraz nie podając warunków, w jakich wymagania mają być lub mogą być spełnione w przypadku wykonywania robót instalacyjnych stolarki budowlanej. Należy więc uznać, że ustawodawca pozostawia projektantom, osobom dokonującym adaptacji projektów powtarzalnych oraz inwestorom daleko idącą swobodę, co do wyznaczenia takich konkretnych wartości i warunków w postaci zindywidualizowanych wymagań obiektowych, które powinny zostać określone w projektach budowlanych albo zawieranych umowach.

Montaż okien

Polecani wykonawcy
logo Studio Okien Dardziński warmińsko-mazurskie

Studio Okien Dardziński

Giżycko warmińsko-mazurskie
logo NOVOBUDOWA małopolskie

NOVOBUDOWA

Kraków małopolskie
Więcej firm

Strona prawidlowymontaz.pl wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym przez Ciebie urządzeniu.

Korzystając ze strony prawidlowymontaz.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawidłowy montaż facebook logo małe